Algemene voorwaarden en privacybeleid

• De Natuurgeneeskundig therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• De Natuurgeneeskundig therapeut houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
• In het kader van privacy mag u er in alle gevallen vanuit gaan dat ik me houd aan de wet- en regelgeving die van toepassing en beschreven is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast beperk ik mij enkel tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. Vervolgens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig op te slaan. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• De Natuurgeneeskundig therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Met uitzondering van de gegevens waaromtrent de patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.
• De Natuurgeneeskundig therapeut mag zonder toestemming van de patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
• De Natuurgeneeskundig therapeut verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is of wanneer ingrijpen van een medisch professional of zorgprofessional in haar ogen noodzakelijk is.
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in gaat en het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
• De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling van €100,- voor het eerste consult met intakegesprek en het bedrag van € 65,- per uur hierop volgend. Voor andere tarieven wordt u verwezen naar www.saffierpraktijkvoornatuurgeneeskunde.nl.
• Betalingswijze van de behandelingen is te alle tijden contant per consult. In overleg is overmaken een mogelijkheid, dit dient dan tijdens of voorafgaand aan het consult te geschieden.
• De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. U bent 24/7 in de gelegenheid uw verhindering telefonisch (voicemail) of per mail door te geven.